Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
Die Insul Sapanto/ Isle de Scarpanto
EUK2157
Mallet Alain Manesson Die Insul Sapanto/ Isle de Scarpanto 1648 140
Die Insel Nicaria et Patmos/ I de Nicaria et Patmos
EUK2165
Mallet Alain Manesson Die Insel Nicaria et Patmos/ I de Nicaria et Patmos 1684 140
Aeg Scriptorum Calamo delineatus Aeg
EUK2499
Lasor a Varea Alphonse Aeg Scriptorum Calamo delineatus Aeg 1713 380