Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
The dukedome of Aniou/ Aniou

EUF2824

Hondius/Sparke Joducus The dukedome of Aniou/ Aniou 1620 190
Cenomanorum Galiae regionis typus vulgo Le Mans

EUF2426

Blaeu Willem Janszoon Cenomanorum Galiae regionis typus vulgo Le Mans 1610 450
Pictauiae ducatus descriptio, vulgo Le pays de Poictou

EUF2430

Blaeu Willem Janszoon Pictauiae ducatus descriptio, vulgo Le pays de Poictou 1610 450