Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
The dukedome of Aniou/ Aniou
EUF2824
Hondius/Sparke Joducus The dukedome of Aniou/ Aniou 1620 190
Cenomanorum Galiae regionis typus vulgo Le Mans
EUF2426
Blaeu Willem Janszoon Cenomanorum Galiae regionis typus vulgo Le Mans 1610 450
Pictauiae ducatus descriptio, vulgo Le pays de Poictou
EUF2430
Blaeu Willem Janszoon Pictauiae ducatus descriptio, vulgo Le pays de Poictou 1610 450