Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
No. 12. Argostóli and the Black Mountain – Cephalonia.
EUK4389
Lear Edward No. 12. Argostóli and the Black Mountain – Cephalonia. 1863 600
No. 14. Town and Fortress of Assos – Cephalonia.
EUK4413
Lear Edward No. 14. Town and Fortress of Assos – Cephalonia. 1863 220
No 13 Walls of Ancient Samos. Cephalonia
EUK4335
Lear Edward No 13 Walls of Ancient Samos. Cephalonia 1863 650