Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
No. 14. Town and Fortress of Assos – Cephalonia.

EUK4413

Lear Edward No. 14. Town and Fortress of Assos – Cephalonia. 1863 520
No 13 Walls of Ancient Samos. Cephalonia

EUK4335

Lear Edward No 13 Walls of Ancient Samos. Cephalonia 1863 650
No. 12. Argostóli and the Black Mountain – Cephalonia.

EUK4389

Lear Edward No. 12. Argostóli and the Black Mountain – Cephalonia. 1863 600