Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
Oporto
EUE1983
Anonymus Oporto 1870 160